Ana içeriğe atla

Hakkımızda

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı; eğitim bilimleri bölümünün en kadim, olmazsa olmaz anabilim dallarından birisidir. Türkiye'deki tüm eğitim fakültelerinde, tüm eğitim bilimleri bölümlerinde mutlaka vardır ve bulunmak durumundadır, Zira yolu eğitimle kesişen ya da branşı ne olursa olsun (okul öncesi, sınıf öğretmenliği, tarih matematik, ingilizce, bilgisayar vb.) mesleği öğretmenlik olan tüm bireylerin ortak payda, ortak değer ve çalışma alanlarını kapsamaktadır. Okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, mesleki eğitim, teknik eğitim, yaygın eğitim vb. kurumlar toplumun eğitimle ilgili faaliyetlerini yürütmekle görevli kurumlardır. Hatta resmi ya da özel tüm kurum ve işletmeler kendi ölçüleri içerisinde, farklı amaçlarla hizmetiçi eğitim faaliyetleri de düzenlemektedirler. Formal olarak yürütülen bu faaliyetler kasıtlı, bilinçli, planlı etkinlikleri içermek zorundadır. Yani önceden hazırlanmış ve sürekli geliştirilmeye ihtiyaç duyulan bir "program", tüm bu etkinliklerin odağını, merkezini oluşturmaktadır. Programlar; eğitim, öğretim, ders, ünite ve hatta konu bazlı olarak tasarlanırlar. Program ve program geliştirme konusunda bilgi-beceriye sahip olmayan eğitimciler ve öğretmenler  hangi disiplin alanında, ne kadar engin-sınırsız bilgiye sahip olurlarsa olsunlar, hiç bir zaman gerçek anlamda bir öğretici (öğretmen) olamazlar. Çünkü neyin, niçin, nasıl öğretilmesi gerektiği ve ne kadar öğrenildiğinin bilimsel ölçütlere göre belirlenmesi "eğitim programları ve öğretim" anabilim dalının bilimsel çalışma ve "bilim üretme" alanıdır. 21. yüzyılda bilgi toplumunda yaşayacak bireyler (örgün ve yaygın tüm eğitim kademeleri) için gerçekten gelecekte fayda sağlayacak doğru davranışların/kazanımların bilimsel ölçütler doğrultusunda belirlenebilmesi, eğitim sisteminde kazanımlar açısından varsa eksikliklerin ya da yanlışlıkların belirlenip giderilebilmesi, bu kazanımlara uygun bilgilerin-içeriğin öğretmenler tarafından seçilebilmesi, seçilen içeriğin aktarılması için çağdaş öğrenme-öğretme kuram ilke, yöntem, teknik, strateji, teknoloji, materyal ve ortamların en optimum düzeyde biraraya getirilerek öğretimin tasarlanabilmesi,  beklenen kazanımların ne düzeyde kazandırılabildiğinin modern ölçme-değerlendirme araç ve yöntemlerini kullanarak belirlenebilmesi ve ayrıca nitel/nicel araştırma yöntem ve tekniklerinin kullanılarak hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme süreçlerinde hata bulunup, bulunmadığının bilimsel yöntem kullanılarak araştırılıp, sürekli geliştirilmesi temel olarak  "Eğitim Programları ve Öğretim" anabilim dalının eğitimci ve öğretmenlere kazandırmak istediği bilgi ve becerilerdir. Unutulmamalıdır ki; herhangi bir kişi günlük hayatta "iyi bir okuldan" bahsediyorsa gerçekte o okulda uygulanan "eğitim programının" başarısından bahsetmektedir. Günlük hayatta herhangi bir kişi ya da veli "iyi bir öğretmen"den bahsediyorsa gerçekte o, "ders programının" uygulayıcısı olan öğretmenin "program geliştirme" bilgi ve becerisinden bahsetmektedir. 

 

Bu yüzden Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalı, eğitim fakültelerine öğrenim görmek amacıyla gelen farklı branşlardaki öğretmen adaylarına Lisans düzeyinde; mesleği tanıtıcı bilgiler ve mesleği sevdirmeye yönelik duygular oluşturmak amacıyla eğitim bilimlerine giriş dersi, demokratik bir sınıf ortamı oluşturarak öğretime liderlik edebilmeleri için sınıf yönetimi dersi, konu alanına ilişkin bilgilerini doğru bir şekilde aktarabilmeleri için çoklu zeka, yapılandırmacılık, beyin temelli öğrenme, proje temelli öğrenme vb. kuram, yaklaşım, yöntem, teknik ve stratejileri kullanabilmeleri için öğretim ilke ve yöntemleri dersi, uygun öğrenme ortamlarını düzenleyebilmeleri için tablet, telefon, bilgisayar, akıllı tahta vb. eğitim-öğretim teknolojilerinden yararlanabilmeleri ve bu teknolojilerde kullanılan öğretim materyallerini tasarlayabilmeleri için öğretim teknolojileri dersi, öğretimini yapacağı disiplini (branşı) bir program mantığı içerisinde analiz edebilmeleri için eğitim ihtiyacı belirleme, günlük, ünite ve yıllık plan hazırlama, bu plan ya da programlarda kazanım-içerik-süreçler-değerlendirme bütünlüğünü oluşturabilme becerileri için program geliştirme dersi ve gerek programların değerlendirilmesi ve gerekse öğrenci kazanımlarının bilimsel yöntemlerle uygun ölçme araçları kullanılarak doğru bir şekilde ölçülebilmesi için de ölçme-değerlendirme dersleri anabilim dalımız tarafından öğretmen adaylarına verilmektedir. 

 

Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalının lisans düzeyinde kendi (anabilim dalı) öğrencisi bulunmamaktadır. Eğitim fakültesindeki tüm bölüm ve öğretmenlik programlarında öğrenim gören öğrenciler doğal olarak EPÖ anabilim dalının öğrencisi konumundadır. Anabilimdalında yer alan öğretim elemanları tarafından verilen ve yukarıda sayılan temel derslere ilave olarak ve ihtiyaca göre seçmeli ya da zorunlu ders olarak eğitim felsefesi, özel öğretim yöntemleri, bireysel öğretim yöntemleri, öğretmenlik uygulaması gibi derslerde verilebilmektedir. Böylece fakülte öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerine sahip nitelikli, başarılı öğretmenler olarak yetişmesinde, şekillenmesinde üzerine düşen önemli bir misyonu yerine getirmektedir.

 

1998 yılına kadar, kendi lisans öğrencisi de bulunan EPÖ anabilimdalları, yıllarca lisans düzeyinde Anadolu Öğretmen Liselerine Meslek Dersleri Öğretmeni (pedagojik formasyon dersleri), Milli Eğitim Bakanlığı, Askeriye, Talim Terbiye Kurulu ve resmi ya da özel kurum veya işletmelerin hizmetiçi eğitim dairelerine "program geliştirme uzman"ı yetiştirmiştir. 1998 yılında YÖK tarafından yapılan bir düzenlemeyle lisans düzeyi kapatılarak, öğrenci alımı durdurulmuştur. Bu tarihten itibaren Türkiye'deki tüm EPÖ anabilim dalları lisansüstü eğitime yönelik hizmet vermeye başlamıştır. YTÜ olarak yine anabilim dalımızda 1998 yılından itibaren Y.Lisans ve Doktora programları kesintisiz olarak yürütülmektedir. Bu yönüyle EPÖ anabilimdalı eğitim fakültemizinde en köklü, en eski anabilim dalı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Doktora mezunlarımızın hemen hemen tamamı Türkiyedeki bir çok üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmakta, hizmet vermektedir. Y.Lisans öğrencilerimiz ise özel ya da devlet kurumlarında eğitim uzmanı, program geliştirme uzmanı olarak çalışmakta eğitim koordinatörü görevini yürütmektedir. Özel ya da devlet okulllarında öğretmen olarak görev yapanlar ise mesleklerini daha bilinçli olarak yapmanın onurunu, gurunu, mutluluğunu yaşamakta, kendi mesleki kariyeleri içerisinde daha hızlı bir şekilde hedeflerine ulaşabilmektedirler.

 

Lisansüstü eğitim amacıyla eğitim programları ve öğretim anabilim dalında Tezli ya da Tezsiz Yüksek Lisans yapmak, kişisel gelişim sağlayarak farklı bir bakış açısı kazanmak amacıyla anabilim dalımızı tercih eden eğitimci ya da farklı branşlardaki öğretmenler; program geliştirme, öğretim tasarımı, karşılaştırmalı eğitim, eğitim felsefesi, öğrenme kuramları, ölçme araçlarının geliştirilmesi, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, bireysel öğretim, düşünme ve problem çözme süreci, bilimsel araştırma yöntemleri, değerler eğitimi, ileri istatistik ve SPSS uygulamaları, öğretme ve öğrenme süreçlerinde yeni yaklaşımlar vb. adlar altında dersler almakta çok yönlü gelişim imkanı bulmaktadırlar. 

 

Eğitim programları ve öğretim anabilim dalında 7 profesör, 2 doçent ile 3 arş. gör. görev yapmaktadır. Anabilim dalı kadrosu olarak hem vakıf hemde devlet üniversiteleri olmak üzere tüm üniversiteler içerisinde en zengin bir kaç üniversiteden birisidir. Öğretim üyeleri; Yapılandırmacılık, Çoklu zeka, Duygusal zeka, Yaşamboyu eğitim, yürütücü bliliş, NLP, öğretmen eğitimi, UbD, öğretim tasarımı, program değerlendirme modelleri, öğretim stratejileri, proje temelli öğrenme, web tasarımı, SPSS, nitel araştırma, karma model, performans değerlendirme, problem çözme, eleştirel düşünme, beyin temelli öğrenme, meta analiz, hizmetiçi eğitim programları, motivasyon, uzaktan eğitim, internet temelli eğitim, akıllı tahtaya dayalı öğretim, harmanlanmış öğrenme, özdüzenleme, özyeterlilik, okuduğunu anlama, işbirlikçi öğrenme, dil öğretimi, STEM, değerler eğitimi, connectivism, yaşlıların eğitimi, okulöncesi eğitim, Eğitim 4.0, portfolyo, sanal eğitim, innovasyon, eylem araştırması, mentorlük, kuantum öğrenme vb. bir çok konuda araştırma ve projeler yapmış deneyimli bir kadrodan oluşmaktadır. Bu yüzden Lisansüstü düzeyde gelişim göstermek isteyen adaylar, deneyimli öğretim elemanları rehberliğinde özel alanlarda da derinleşebilme imkanı bulabileceklerdir.